Datu aizsardzības politika - VENTSPILS TEHNIKUMS

Datu aizsardzības politika

Šis dokuments pēdējo reizi aktualizēts 2018. gada 25. septembrī

Ievads

Lai izpildītu savas funkcijas un nodrošinātu efektīvu savu pakalpojumu sniegšanu, Ventspils Tehnikumam ir nepieciešams apstrādāt (tai skaitā vākt, saglabāt un izmantot) noteikta veida informāciju par fiziskām personām. Personas datu aizsardzības politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus Ventspils Tehnikumā.

Ventspils Tehnikuma veiktā personas datu apstrāde var attiekties gan uz bijušajiem, gan uz esošajiem Ventspils Tehnikuma pakalpojumu izmantotājiem; bijušajiem, esošajiem un iespējamajiem Ventspils Tehnikuma darbiniekiem; piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un personām, kuras sadarbojas un komunicē ar Ventspils Tehnikumu.

Ventspils Tehnikums ar šo Personas datu aizsardzības politiku vēlas uzsvērt apņemšanos nodrošināt atbilstošu personas datu aizsardzību un norāda, ka Jūsu komunikācijā un sadarbībā ar Ventspils Tehnikumu, tas centīsies nodrošināt personas datu apstrādes drošību.

Ventspils Tehnikums kā pārzinis veic personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.2016/679* (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, Izglītības likumu, kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ventspils Tehnikums kā pārzinis nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus, tas var piesaistīt apstrādātājus personas datu apstrādes veikšanai. Dažos gadījumos Ventspils Tehnikums var veikt personas datu apstrādi cita pārziņa uzdevumā, tādejādi esot apstrādātājs.

Ventspils Tehnikuma kontaktinformācija:
Juridiskā adrese – Ventspils, Saules iela 15, LV-3601
Tālrunis: (+371) 636 22 663
E-pasts:

Ventspils Tehnikums piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai. Ventspils Tehnikuma personas datu apstrādes atbilstības nodrošināšanā piedalās personas datu aizsardzības speciālists. Saziņai ar datu aizsardzības speciālistu izmantojama elektroniskā pasta adrese: .

* Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula. Skatīt – www.eur-lex.europa.eu

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi

Ventspils Tehnikums, atbilstoši deleģējumam, nodrošina mūsdienīgu, prestižu, uz zināšanām un kvalitāti balstītu sākotnējo profesionālo izglītību un tālākizglītību, kā arī tas ir profesionālās izglītības metodiskais centrs, sniedzot dažādus pakalpojumus un attiecīgi apstrādājot dažādus personas datus.

Ventspils Tehnikums var apstrādāt  Jūsu personas datus papīra vai elektroniskā formātā, telefoniski, veicot videonovērošanu. Personas datu apstrādi  var veikt Ventspils Tehnikuma darbinieks vai kāds no Ventspils Tehnikuma apstrādātājiem, ar ko Ventspils Tehnikumam ir noslēgts līgums. Ventspils tehnikumā, apstrādājot Jūsu personas datus, tiek nodrošināta personas datu aizsardzības principu ievērošana.

Ventspils Tehnikums personas datus galvenokārt apstrādā šādiem mērķiem:

 • pamatpakalpojumu sniegšanai un to kvalitātes kontrolei (t.sk. nodrošinot līgumu slēgšanu pēc datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi);
 • normatīvajos aktos noteikto prasību izpildei – lai Ventspils Tehnikums izpildītu saistošajos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • maksājumu apstrādei;
 • personāla vadībai;
 • drošības nodrošināšanai un sava īpašuma aizsardzībai;
 • likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no Ventspils Tehnikuma un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Ventspils Tehnikuma leģitīmās intereses.

Tādejādi Ventspils Tehnikuma personas datu apstrādes primārie tiesiskie pamati ir juridiska pienākuma izpilde, leģitīmā interese, normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšana un atsevišķos gadījumos – datu subjekta piekrišana. Ventspils Tehnikums aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Ventspils Tehnikumam saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Ja mums būs nepieciešama Jūsu piekrišana, lai veiktu Jūsu personas datu apstrādi, mēs to lūgsim Jums sniegt. Ja Jūs vēlēsieties atsaukt savu sniegto piekrišanu personas datu apstrādei, to Jūs vārēsiet atsaukt jebkurā brīdi, sazinoties ar Ventspils Tehnikumu.

Atsevišķos gadījumos Ventspils Tehnikums saglabā Jūsu personas datus arhīvā, lai nodrošinātu pierādījumus, kā arī vēsturiskiem mērķiem vai tos izmanto pētniecības un statistiskiem mērķiem. Ventspils Tehnikums apstrādā Jūsu personas datus tikai tad, kad ir tiesiskais pamats to darīt.

Personas datu kategorijas

Ventspils Tehnikums apstrādā personas datus un īpašu kategoriju personas datus. Personas dati ir informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, kontaktinformācija (lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju), informācija, kuru lūdzam sniegt, lai Jūs varētu saņemt pakalpojumus, ko sniedz Ventspils Tehnikums,  u.c. Īpašu kategoriju personas dati ir informācija, kas atklāj rasi vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju apstrāde. Īpašu kategoriju personas datus Ventspils Tehnikums apstrādā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Videonovērošana

Ventspils Tehnikums veic video novērošanu bez audio ieraksta Ventspils Tehnikuma ēkās un teritorijā. Videonovērošana primāri tiek veikta ar mērķi:

 • nodrošināt individuālu datu subjektu likumisko interešu aizstāvību, mazinot iespējamos īpašuma tiesību un administratīvi procesuālo tiesību aizskāruma riskus;
 • nepieļaut personu (klientu, darbinieku, apmeklētāju u.c.) drošības apdraudējumu;
 • identificēt un novērst nepiederošu personu klātbūtni.

Informācija par Ventspils Tehnikuma veikto videonovērošanu ir izvietota brīdinājuma zīmju formā pirms video novērošanas veikšanas zonas.

Personas datu glabāšanas ilgums

Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. Ventspils Tehnikums saglabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • Ventspils Tehnikumam pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • Ventspils Tehnikumam ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • Ventspils Tehnikumam ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.
Sīkdatnes

Informāciju par sīkdatņu izmantošanu Jūs varat atrast Ventspils Tehnikuma interneta mājas lapā.

Personas datu saņēmēji

Ventspils Tehnikums, iespējams, nodos Jūsu personas datus trešajām personām, bet tikai, kad tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, vai ja to atļauj tiesību akti personas datu aizsardzības jomā. Ventspils Tehnikums nenodod informāciju trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kuras ieguvušas informāciju no Ventspils Tehnikuma. Personas dati var tikt nodoti saņēmējiem, piemēram, uzraugošām un tiesībsargājošajām iestādēm, auditoriem, Finanšu ministrijai kā Eiropas Savienības fondu vadošajai iestādei, kā arī citām ES fondu uzraudzībā iesaistītajām institūcijām normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei.

 

Ventspils Tehnikums personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus, šādos gadījumos veicot nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Ventspils Tehnikuma norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un Ventspils Tehnikums pieprasa tiem atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

 

Sniedzot konkrētu pakalpojumu, Ventspils Tehnikums sniegs Jums precīzāku informāciju par Jūsu personas datu saņēmējiem vai apstrādātājiem, kas būs iesaistīti pakalpojuma sniegšanā  Ventspils tehnikuma vārdā.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Ventspils Tehnikuma rīcībā esošo vispārpieejamo informāciju var iegūt Informācijas atklātības un Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Ventspils Tehnikums par konkrēto fizisko personu apstrādā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā personai ir tiesības vērsties Ventspils Tehnikumā un iegūt informāciju. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

Ventspils Tehnikums veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju vai pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas deklarēto dzīvesvietu.

Gadījumos, ja konstatējat personas datu aizsardzības pārkāpumus vai Jums pastāv bažas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties Ventspils Tehnikumā vai sazināties datu aizsardzības speciālistu, nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi . Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Izmaiņas Personas datu aizsardzības politikā

Ventspils Tehnikumam ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas Personas datu aizsardzības politikā, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.ventspilstehnikums.lv

Dalīties: