Budžets - VENTSPILS TEHNIKUMS

Budžets

Ventspils Tehnikums ir Latvijas Republikas Ministru kabineta dibināta izglītības iestāde, kura īsteno arodizglītības, profesionālās vidējās un tālākizglītības programmas, kas tiek finansētas no Valsts budžeta. Papildus tam, Ventspils Tehnikums sniedz maksas pakalpojumus atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 25. februārī (prot. Nr. 20 11. §) noteikumiem Nr.131 “Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis”.

Valsts budžeta dotācijas apjoms un sadalījums 2016. gads – 2022. gads

Savukārt Ventspils Tehnikuma sniegto maksas pakalpojumu struktūra veidojas no:

ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas;
viesnīcas pakalpojumu sniegšanas;
telpu nomas pakalpojumiem;
maksas izglītības pakalpojumiem (gan projekta SAM 8.4.1. "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" īstenošana, gan neformālās izglītības kursi).
Maksas pakalpojumu ieņēmumu sadalījums 2016. gads – 2022. gads

Ņemot vērā, ka Ventspils Tehnikuma valdījumā atrodas trīs nekustamie īpašumi (mācību korpusi Saules ielā 15, Ventspils, dienesta viesnīca “Venta” Jūras ielā 14, Ventspilī un bijusī dienesta viesnīcas ēka (avārijas stāvoklī) Kuldīgas ielā 49, Ventspilī), salīdzinoši liela izdevumu daļa saistīta ar šo nekustamo īpašumu uzturēšanu.

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2016. gads – 2022. gads

Pārdomāta Ventspils Tehnikuma administrācijas rīcība valsts budžeta dotācijas izmantošanā nodrošina iespēju robežās samazināt izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem. Lielākos izdevumus 2022.gadā veido izdevumi par elektroenerģiju (57%) un par apkuri (35%):

Komunālo pakalpojumu īpatsvars (2022. gads)
Izdevumi par iestāžu uzturēšanas pakalpojumiem 2016. gads – 2022. gads

Atsevišķs finansējums ik gadu tiek piešķirts stipendiju izmaksai izglītojamiem. Šī finansējuma apmērs ir tieši saistīts ar audzēkņu skaitu un normatīvajos aktos noteikto stipendijas piešķiršanas kārtību.

Stipendiju apmērs 2016. gads - 2022. gads (eur)
Dalīties: