Elektronikas tehniķis, Elektronikas montētājs - VENTSPILS TEHNIKUMS

Elektronikas tehniķis, Elektronikas montētājs

Programmas akreditācija
Programmas akreditācija
Nr.: AP 4645
Mācību ilgums
Mācību ilgums
4 gadi
Iepriekš iegūtā izglītība
Iepriekš iegūtā izglītība
Pamatizglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments
Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Iegūstamā kvalifikācija
Iegūstamā kvalifikācija
Atbilst LKI 4. līmenim
Svarīgi
Svarīgi
Trešā kursā 1. semestrī, ja nepieciešams, tad var apgūt zemāka līmeņa kvalifikāciju Elektronikas montētājs un neturpināt mācības, iegūstot 3 LKI līmeni
Mācību laikā apgūstamie priekšmeti
 • Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi
 • Elektroietaišu montāžas atslēdznieka darbi
 • Elektroietaišu montāžas palīgdarbi
 • Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi
 • Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžasdarbos
 • Elektrisko mašīnu un iekārtu pieslēgšana
 • Spēka un apgaismes elektrotīklu ierīkošana
 • Elektroenerģijas pārvades līniju izbūve
 • Sadales ietaišu izbūve
 • Elektromontāžas darbu organizēšana
 • Elektrotehniskā dokumentācija
 • Preču un pakalpojumu izvēle elektromontāžas darbiem
 • Ārējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija
 • Ēku iekšējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija
 • Elektrisko mašīnu un iekārtu iestatīšana un ekspluatācija
 • Darbs spriegumaktīvā vidē
 • Elektrotīklu izbūves būvmašīnu vadīšana
 • Traktortehnikas vadīšana
 • Datorizētā projektēšana
 • Metināšanas pamati
 • Elektrotehniķa prakse
 • Vispārizglītojošie mācību priekšmeti
Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums

Elektrotehniķis plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūža pagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju. Elektrotehniķis strādā dažādu jomu uzņēmumos vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbināta persona.

Video
Foto
Iesniedzamie dokumenti
 • Apliecība par pamatizglītību
 • Sekmju izraksts
 • Iesniedzot dokumentus, uzrādīt pasi
 • 4 fotokartītes 3×4 cm
 • Medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
 • Citu valstu pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļauja
Uzņemšanas kritēriji
 • Ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu
 • Pārrunas
Prakses vietas

Dažādos uzņēmumos, kuru darbības joma saistīta ar elektriķa darbiem, kā, piemēram, SIA “Elektriķis”, SIA “Volts”, A/S “Latvenergo”, SIA “Noord Natie Ventspils Terminals”, A/S “Ventamonjaks” un daudzos citos uzņēmumos.

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:
 • Plānot, organizēt un veikt elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūža pagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju
 • Sniegt individuālos pakalpojumus
 • Turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs
 • Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju kursos, uzņēmumos un semināros
Iegūtās prasmes pēc programmas apguves
 • Skicē un lasa rasējumus
 • Veic elektriskos un neelektriskos mērījumus
 • Strādā ar elektriskām shēmām
 • Veic montāžas un demontāžas darbus
 • Plāno, koordinē un kontrolē materiālu plūsmas
 • Noteic un labo elektriskos bojājumus
 • Veic elektroietaišu ierīkošanas darbus
 • Veic detaļu lodēšanas un savienošanas darbus
 • Ievēro vispārpieņemto ētikas un tiesību normas
Dalīties: