Skola tagad - VENTSPILS TEHNIKUMS

Skola tagad

“Neatlaidīgs darbs pārvar visu” – šie romiešu rakstnieka Vergilija vārdi ir Ventspils Tehnikuma devīze un atrodama iemūrēta 1912.gada celtās skolas ēkas mūrī. Vārdi apliecina ne tikai laba profesionāļa iespējas, bet arī to, ka neatlaidīgi pūliņi un centība neizpaliek bez sasniegumiem un atzinības. Šāds ir skolas filozofiskais pamats, kas, gadiem ejot, nodrošinājis skolas attīstību.

Mūsu misija

Ventspils Tehnikums ir profesionālās izglītības kompetences centrs, kas nodrošina profesionālu mācību vidi, lai veidotu mūsdienīgas un darba tirgū pieprasītas personības ar kvalitatīvu, konkurētspējīgu profesionālo kvalifikāciju dažādu tautsaimniecības nozaru attīstībai.

Mūsu vīzija

Profesionālās izglītības kompetences centrs «Ventspils Tehnikums» ir starptautiski atpazīstams ekselences centrs mūsdienīgas, prestižas, inovācijās un radošumā balstītas profesionālās izglītības, mūžizglītības un tālākizglītības pakalpojumu nodrošinātājs.

Mūsu vērtības

Mums ir svarīgs ikviena audzēkņa, viņa vecāku, pedagoga un sadarbības partnera viedokli, tāpēc savā darbā pamatojamies vērtībās

Dinamiskums
Mēs spējam pielāgoties un paredzēt mainīgos apstākļus, ātri reaģēt, lai atbilstu tirgus un profesiju pārmaiņām.
Personība
mēs veidojam attiecības balstoties uz uzticību un pārliecību, ka svarīgākais ir cilvēks. Izturamies pret cilvēkiem kā pret personībām, veicinot draudzīgas un uz ikviena izaugsmi vērstas vides veidošanu, kurā visaugstāk vērtētas katra cilvēka spējas, pilnveide un sniegums.
Sadarbība
Mūs vieno kopīgi mērķi, kas liek nodrošināt līdzvērtīgu kvalitāti gan mūsu sadarbības partneriem, mērķgrupām, gan pašu darbiniekiem. Mēs veidojam godīgas attiecības un pieņemam atbildīgus lēmumus.
Kvalitāte
Mēs vienmēr meklējam labākos veidus, kā nodrošināt izcilāko rezultātu. Komandā strādā talantīgi pedagogi, kuri izvirza augstus standartus un tic, ka vienmēr var izdarīt labāk un pārspēt gaidītos rezultātus. Mēs uzņemamies atbildību par savu sniegumu.
Vide
Mēs esam atbildīgi un apzināmies savu ietekmi uz audzēkņiem, darbiniekiem un sabiedrību, tāpēc veidojam drošu, atbalstošu, iekļaujošu vidi, kas ļauj izaugt un pilnveidoties ikvienam cilvēkam organizācijā. Mēs veidojam organizācijas vidi, kurai cilvēki grib piederēt.
Particle element

Ventspils Tehnikumā tiek piedāvāta iespēja apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas vairākās tautsaimniecībai nozīmīgās nozarēs:

Tīkli un automatizētās sistēmas
 • Elektrotehniķis
 • Inženierkomunikāciju tehniķis
 • Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķis
Metālapstrāde, mašīnbūve un autotransports
 • Mašīnbūves tehniķis
 • Mehatronisko sistēmu tehniķis
 • Automehāniķis
 • Metinātājs
Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas
 • Programmēšanas tehniķis
 • Datorsistēmu tehniķis
Viesmīlība un tūrisms
 • Pavārs
 • Viesu uzņemšanas dienesta speciālists
 • Tūrisma pakalpojuma konsultants
 • Viesmīlis

Tehnikumā īsteno arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības programmas, kā arī pieaugušo tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas.

Ventspils Tehnikumā pārsvarā izglītību iegūst jaunieši no Kurzemes reģiona, tomēr pēdējos gados ir būtiski pieaudzis audzēkņu skaits no citiem reģioniem.

Mācību darba kvalitāte un tās monitorings ir viena no prioritātēm un arī izaicinājums mūsu Tehnikumā. Pedagogi izmanto daudzveidīgas, mācību satura apguvei piemērotas mācību metodes. Visu programmu audzēkņiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt dažādus uzņēmumus, kā arī nozaru izstādes. Audzēkņi piedalās konkursos un projektos. Tehnikumā tika īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts „Modulārās sistēmas izveide prioritārās izglītības grupās un mācību procesa kvalitātes uzlabošana”, kura ietvaros tika uzlabots mācību saturs un izstrādāta modulārās apmācības sistēma, nodrošinot konkurētspējīgu un darba tirgum atbilstošu izglītību. Regulāri tiek atjaunota un pilnveidota materiālā bāze. Aktuālā informācija, kā arī dažādi mācību materiāli tiek ievietoti mājaslapā.

Vienlaikus īpaša uzmanība tiek pievērsta mācību procesa kvalitātei, kur viens no izmērāmajiem rādītājiem ir jauniešu uzrādītās zināšanas centralizētajos eksāmenos un profesionālās kvalifikācijas eksāmenos.

Lai uzlabotu vispārizglītojošo priekšmetu mācīšanas kvalitāti un centralizēto eksāmenu rezultātus:

 • vairākus gadus tiek veikta visu 1.kursa audzēkņu zināšanu salīdzinošā diagnostika matemātikā, iespēju robežās arī latviešu valodā un angļu valodā, dati analizēti dinamikā;
 • izvērtēta iespēja audzēkņus iedalīti grupās atbilstoši zināšanu līmenim, plānots regulārs zināšanu progresa vērtējums;
 • tiek nodrošinātas papildus konsultācijas;
 • pedagogiem tiek nodrošināta papildus apmācība;
 • īpaši tiek atbalstīta metodisko materiālu izstrādāšana.

Ventspils Tehnikums sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru ir vadošais partneris vispārizglītojošā satura reformas īstenošanai profesionālajā izglītībā.

Šajā mācību gadā Ventspils Tehnikumā strādā vairāk kā 60 pedagogu, visiem ir atbilstošas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kā arī pieredze pedagoģiskajā darbā. Pedagogu vidējais vecums ir 44 gadi, ko sekmē jauno kolēģu pievienošanās darbam mūsu Tehnikumā. Par tradīciju ir kļuvis uzaicināt papildināt pedagogu kolektīvu kārtējā gada labākajiem Ventspils Tehnikuma absolventiem, kuri pierādījuši savas zināšanas profesionālās meistarības konkursos, uzsākuši tālāko izglītošanos augstākajās izglītības iestādēs un ir motivēti darbam ar jauniešiem. Pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus, piedalās projektos un semināros ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas Savienības valstīs.

'Mūsu skolotāji ir profesionāli un ieinteresēti palīdzēt mums apgūt visu jauno un nepieciešamo. Ne tikai aprīkojums, kas mūsu skolā ir lielisks, bet galvenā ir skolotāju attieksme pret mums, kas palīdz un motivē.'

Klāvs Doniņš

Liela uzmanība pievērsta skolas un ģimenes sadarbības nodrošināšanai. Katra mācību gada sākumā notiek pirmo kursu audzēkņu vecāku informatīva tikšanās, kurā visiem vecākiem ir iespēja iepazīties ar skolotājiem un Tehnikuma telpām. Reizi semestrī ir vecāku diena, kad vecākiem ir iespēja tikties ar skolotājiem un pārrunāt interesējošos jautājumus. Grupu audzinātāji regulāri sazinās ar vecākiem.

Lai nodrošinātu izglītības iestādes audzēkņiem iespēju kvalitatīvi un motivēti mācīties, ir radīti priekšnoteikumi netraucētam mācību procesam. Ir labiekārtotas mācību klases un darbnīcas, ikkatram, kuram tas nepieciešams, tiek nodrošināta vieta dienesta viesnīcā, strādā mācību kafejnīca “Akvārijs”, kurā var nobaudīt siltas pusdienas.

Vienlaikus atbilstoši Ventspils Tehnikuma Stipendiju piešķiršanas nolikumam ikkatram audzēknim atbilstoši uzrādītajām zināšanām un iesaistei Tehnikuma sabiedriskajai dzīvei, ir iespēja saņemt stipendiju līdz pat 150 eiro.

Būtiska uzmanība pievērsta audzēkņu fiziskajai drošībai, darba drošības jautājumiem, psiholoģiskā atbalsta sniegšanai un mērķtiecīgu karjeras atbalsta pasākumu īstenošanai. Karjeras atbalstam Tehnikumā tiek īstenots ESF projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kā ietvaros audzēkņiem ir pieejamas individuālas karjeras konsultācijas, tikšanās ar nozaru speciālistiem, karjeras dienas u.c. pasākumi. Tiek veicināta sadarbība ar izglītojamo vecākiem.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PUMPURS ietvaros, lai mazinātu mācību pārtraukšanas risku jauniešu vidū, tiek nodrošināts individuālais atbalsts izglītojamiem – konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī tiek kompensēti izdevumi par transportu, ēdināšanu, dienesta viesnīcu, u.c.

Īpaši būtiskas izmaiņas Ventspils Tehnikumā ir no 2019. gada 1. septembra, kad tika izveidotas “atbrīvoto” grupu audzinātāju amata vietas. Šie grupu audzinātāji ir ļoti pieredzējuši pedagogi, kuri nav nodarbināti mācību priekšmetu pasniegšanā, bet viņu galvenais uzdevums ir atbalsta sniegšana izglītojamiem – sekmju, kavējumu un uzvedības uzraudzība, saziņa ar vecākiem un atbildīgajām iestādēm attiecībā uz konkrētajiem audzēkņiem, audzināšanas darbs un audzēkņu personības pilnveides sekmēšana.

1938. gadā tika iesvētīts skolas karogs, ko izšuva skolas audzēknes ilggadējās rokdarbu skolotājas un akvarelistes Irmas Leskinovičas vadībā. To rotā uzraksts: „Darbs pārvar visu”, kas ir Tehnikuma devīze un vadmotīvs. Neatlaidība mērķu sasniegšanā ir viena no būtiskākajām īpašībām, kas nepieciešama ikkatram Ventspils Tehnikumā ienākušajam.

Ventspils Tehnikums var lepoties ar tradīcijām, kuras tiek kopīgi, piedaloties gan Tehnikuma darbiniekiem, gan audzēkņiem, godātas.

Pirms uzsākt katru kārtējo mācību gadu Ventspils Tehnikuma telpās īpašā Pirmā kursa dienā tiekas visi jaunieši, kuri nolēmuši uzsākt mācības mūsu tehnikumā un saņēmuši apliecinājumu par iespēju šeit mācīties. Audzēkņi un viņu vecāki iepazīstas ar grupu audzinātājiem, pedagogiem, iepazīst mācību un atpūtas telpas, nepieciešamības gadījumā izstaigā dienesta viesnīcu.

Katru mācību gadu mēs iesākam ar Zinību dienu. Ik reizi klātesošie tiek iepazīstināti ar jaunajiem pedagogiem, tiek sagaidīta Audzēkņu pašpārvaldes prezidenta ceļavārdi jauniešiem, svinīgi tiek sagaidīti pirmkursnieki.

Ik gadu septembra pirmajās dienās ir īpaši pasākumi 1. Kursa audzēkņu uzņemšanai mūsu Tehnikuma saimē. Šajos pasākumos ar dažādu uzdevumu palīdzību jaunieši iepazīst savus grupas biedrus, bet īpaši uzdevumi paredzēti pilsētas iepazīšanai.

Īpašā Skolotāju dienas pasākumā tiek godināti mūsu skolas pedagogi, un šo pasākumu plāno un īsteno audzēkņu pašpārvalde.

Katru rudeni Ventspils Tehnikumā īpašs gods tiek izrādīts gan brīvības cīnītājiem, organizējot pasākumu un arī lāpu gājienu uz Balto krustu (Meža kapos), gan Latvijas valstij, svinot tās dzimšanas dienu ar muzikālu uzvedumu teātra namā “Jūras vārti”. Par tradīciju ir kļuvis veidot video sveicienus mūsu valstij, atbildot tikai uz vienu jautājumu– Kas ir mana Latvija?.

Īsi pirms 1. semestra beigām mēs atvadāmies no ceturto kursu audzēkņiem, kuri tiekas savā pasākumā kopā ar skolotājiem un skolas darbiniekiem. Piederības, cieņas un mīlestības apliecinājums skolai ir Žetonvakars.

Ziemassvētku un Mīlestības svētku pasākumi ir Ventspils Tehnikuma pasākumu kalendārā un tiek godam svinēti. Ir dažādi koncerti un sporta sacensības. Tomēr jo īpaši ir divi pasākumi, kas ir īpaši gaidīti – Pateicības diena un Izlaidums.

Pateicības dienā mēs Ventspils Tehnikumā ar pateicību un dziļu cieņu sagaidām audzēkņus, kuri skandinājuši Tehnikuma vārdu olimpiādēs, profesionālās meistarības konkursos, kā arī viņu vecākus un pedagogus. Tehnikuma vadība saka lielu paldies un piešķir piemiņas balvas, kurās iegravēts – “Ventspils Tehnikuma Lepnums”.

'Izlaidums ir mācību gada noslēgums un balva par labi padarītu darbu, ik gadus, atvadoties no mūsu absolventiem, pārņem smeldzīga sajūta un pārdomas - vai nākamie audzēkņi būs tikpat radoši, motivēti un interesanti, un katru septembri skatoties uz 1.kursa audzēkņiem ir sajūta – būs! Mūsu tradīcijas turpināsies, mēs ar savu darbu pārvarēsim visu!'

Kristīne Vāgnere-Davidova
Ventspils Tehnikuma direktore

Skolā darbojas audzēkņu pašpārvalde. Skolai ir savas svētku svinēšanas tradīcijas, kā arī iespēja jauniešiem iesaistīties interešu izglītības aktivitātēs – dažādās sporta veidu sekcijās, dziedāšana korī un attīstīt dejotprasmi deju kolektīvā. Karogs skolai tika atdots 1990. gadā.

Ilgtermiņa mērķis – ekselences skola profesionāļiem.

Īstermiņa mērķis – paaugstināt profesionālās izglītības prestižu un mainīt sabiedrības attieksmi un viedokli par profesionālo izglītību.

Atbilstoši Ventspils Tehnikuma attīstības stratēģijai, darbība tiek plānota un īstenota trijās stratēģiskajās programmās:

Izglītības programmu attīstība, paaugstinot īstenotās izglītības kvalitāti un daudzveidīgojot izglītības piedāvājumi;
Sadarbības pilnveide ar sociālajiem un sadarbības partneriem, lai nodrošinātu efektīvu un rezultatīvu darbību, kā arī dažādotu sadarbības formas;
Institucionālā attīstība, paaugstinot profesionālās izglītības prestižu un Ventspils Tehnikuma kā kvalitatīvas un perspektīvas ar mūsdienīgu infrastruktūru, cilvēkresursiem un aprīkojumu nodrošinātas profesionālās izglītības kompetences centra atpazīstamību un pievilcību.

Lai sasniegtu šajās stratēģiskajās programmās paredzēto ir noteikti vairāki darbības uzdevumi, kuri ir prioritātes ikvienam mūsu Tehnikuma darbiniekam atbilstoši savai kompetencei:

 • izveidot profesionālās vidējās izglītības piedāvājumu atbilstoši Ventspils un Kurzemes reģiona tautsaimniecības vajadzībām;
 • izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi;
 • nodrošināt un veikt monitoringu kvalitatīvam mācību procesam;
 • piesaistīt jaunus pedagogus un veikt pedagogu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;
 • nodrošināt Metodiskā centra funkciju;
 • izveidot un īstenot mūžizglītības aktivitātes.
Dalīties: