Projektā “PuMPuRS” realizētais 2022./2023.mācību gadā - VENTSPILS TEHNIKUMS

Projektā “PuMPuRS” realizētais 2022./2023.mācību gadā

Projektā “PuMPuRS” realizētais 2022./2023.mācību gadā

Jau kopš 2018.gada sākuma Ventspils Tehnikums, noslēdzot sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros, sniedzis daudzveidīgu atbalstu Ventspils Tehnikuma audzēkņiem mazinot priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas riskus.

Par “PuMPuRS” atbalsta lietderību vēsta arī daudzās jauniešu un viņu ģimeņu pozitīvās atsauksmes, kurās viņi atzīst, ka dalība projektā viņiem un viņu ģimenēm ir svarīgs atbalsts.

Katram iesaistītajam izglītojamajam projekta ietvaros tiek izveidots individuālais atbalsta plāns, lai sniegtu daudzveidīgu atbalstu, mazinot priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas riskus.

2022./2023.mācību gada 1.semestrī Ventspils Tehnikumā tikuši īstenoti individuālie atbalsta pasākumi (turpmāk tekstā IAP) 20 izglītojamajiem, kas paredz ekonomiskos riskus un atbalsta pasākumus.

Papildus informācija:
Ventspils Tehnikuma 
Projekta koordinatore
Megija Brikaine
Dalīties: