Gūta pieredze Nordplus projekta 2.digitālajā mobilitātē - VENTSPILS TEHNIKUMS

Gūta pieredze Nordplus projekta 2.digitālajā mobilitātē

Gūta pieredze Nordplus projekta 2.digitālajā mobilitātē

2021.gada 10., 11., 15. un 16.jūnijā norisinājās Nordplus projekta Exchanging and Creating New Experiences in Competency-Based Education” (“Pieredzes apmaiņa un veidošana kompetencēs balstītā izglītībā”) 2. digitālā mobilitāte tiešsaistē pedagogiem un citiem skolu pārstāvjiem. Mobilitātes dalībnieki iepazina kompetenču izglītības metodes un iespējas tās integrēt mācību procesā.

Projekta aktivitāti nodrošināja Ventspils Tehnikums, uzņemot digitālā vidē (Zoom platformā) projekta partnerus no Veru apriņķa profesionālās apmācības centra (Igaunija) un Kauņas tehniskās profesionālās apmācības centrs (Lietuva).

Projekta mērķis –  pieredzes apmaiņa kompetencēs balstītās mācību un mācīšanās metodēs, kas veicina skolēnu pašvadītu mācīšanos, projekta dalībnieki padziļināja zināšanas par Baltijas valstu izglītības sistēmu un kultūru, radīja un ieviesa jaunas mācību metodes, rīkus, materiālus vai pieejas, tai skaitā tika izskatīti jautājumi karjeras atbalsta organizēšanā skolās un izpētīta skaitļošanas domāšana matemātikā.

Kopskaitā digitālajā mobilitātē piedalījās 30 pārstāvji no 3 Baltijas izglītības iestādēm. Digitālās mobilitātes darbs tika organizēts tiešsaistes formātā, pielietojot digitālos rīkus. Izglītības iestāžu pārstāvji uzzināja vairāk viens par otru ar prezentāciju un virtuālās tūres palīdzību, atklājot pieredzes stāstus, diskutējot un strādājot grupās. Īstenojot projekta mērķi, Ventspils Tehnikuma pedagogi dalījās vērtīgā pieredzē, sniedzot ieskatu tehniskajā aprīkojumā, demonstrējot mācību metožu kopumu, profesionālo pieredzi un ieteikumus. Atzinīgi tika novērtēti Ventspils Tehnikuma audzēkņu viedokļi, izklāstot pieredzi par pielietoto mācību metožu efektivitāti.

Jautājot, kas iedrošina projekta dalībniekus piedalīties projektos, tika saņemts viedoklis no Kaili Leino (angļu valodas skolotāja no Veru apriņka profesionālās apmācības centra):“Es piedalos projektos, jo ikdienas mācību process ir ierasts darbs. Bet dažādi projekti sniedz man jaunu iedvesmu, atklājumus un enerģiju izstrādāt jaunus mācību materiālus.” Savukārt, Kauņas tehniskās profesionālās apmācības centra projektu vadītāja Aida Ilona Gružinskienė piebilda: “Mūsu skolā skolotāji parasti aktīvi piedalās projektos, viņi patstāvīgi organizē darbu, lai izpildītu projekta uzdevumus. Es esmu priecīga, ka man ir tikai jāuzrauga projekta īstenošana.”

Mobilitātes noslēgumā projekta dalībnieki apkopoja jauniegūtās idejas digitālā formātā (google spreadsheet failā) un izstrādāja jaunus mācību rīkus. Projekta noslēguma fāzē aktivitāšu rezultāti tiks apkopoti digitālā plakātā.

Dalībnieku izvērtējuma anketu rezultāti apstiprināja, ka mobilitāte ir bijusi noderīga un sniedza jaunas un vērtīgas zināšanas!

Projekta koordinatores Ievas Krūmiņas secinājums: “Augsti novērtēju Ventspils Tehnikuma matemātikas, IT un angļu valodas pedagogu dalīšanos ar pieredzi. Lai gan šis bija neierasts formāts šādai aktivitātei, pedagogi spēja pielāgoties un nodot igauņu un lietuviešu kolēģiem labāko savu mācību metožu pieredzi, un iedvesmot viņus jaunu rīku un starppriekšmetu saiknes mācību materiālu izstrādei.”

Plašāka informācija par Nordplus projektu ir pieejama Ventspils Tehnikuma interneta tīmekļa vietnē http://bit.ly/Nordplus

Sagatavotājs:
Ventspils Tehnikuma 
Projekta vadītāja 
Ieva Krūmiņa
Dalīties: