Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu un nodarbinātības veicināšana Nr. LLI-24 - VENTSPILS TEHNIKUMS

Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu un nodarbinātības veicināšana Nr. LLI-24

Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu un nodarbinātības veicināšana

LitLatHV, Nr. LLI-24

PIKC “Ventspils Tehnikums” 2017. gada 5. aprīlī ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Lietuvas Jūras Akadēmiju, Liepājas Jūrniecības koledžu, Kauņas Tehnisko koledžu un Rīgas Tehnisko universitāti (Ventspils filiāli) par Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-24 “Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitātes un nodarbināmības veicināšana” (Enhancement of the mobility and employability of Lithuanian and Latvian specialists in the field of electrical engineering and high voltage technologies) īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitāti un nodarbinātību.

Lietuvas Jūras Akadēmija (Lithuanian Maritime Academy)

PIKC “Ventspils Tehnikums”
Liepājas Jūrniecības koledža
Kauņas tehniskā koledža (Kaunas Technical College)
Rīgas Tehniskā universitāte (Ventspils filiāle)

1. Sešu elektrotehnikas laboratoriju aprīkojuma iegāde un uzstādīšana (Ventspils Tehnikumā 2018. gadā tiks iegādāta un uzstādīta mobilā laboratorija profesionālās orientācijas īstenošanai elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozarē).
2. Studiju priekšmetu un mācību programmu atjaunošana vai attīstība.
3. Metodoloģisko materiālu sagatavošana trīs valodās.
4. Kvalifikācijas celšanas kursu organizēšana – starptautiskā pieredzes apmaiņa, apmācības u.c.

2017. gada 1. aprīlis – 2019. gada 31. marts

Kopējais projekta finansējums – EUR 915 322,51, t.sk. EUR 778 024,10 ERAF līdzfinansējums (85%) un EUR 137 298,41 valsts finansējums (15%).
Ventspils Tehnikuma finansējuma daļa – EUR 151377,95, no tiem EUR 128 671,26 ERAF līdzfinansējums un EUR 22 706,69 Latvijas valsts budžeta finansējums

*  Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Ventspils tehnikums, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta aktualitātes
Dalīties: