Dzīvo veselīgāk, lai dzīvotu laimīgāk. Staprvalstu pētījuma rezultāti par veselīgu dzīvesveidu. - VENTSPILS TEHNIKUMS

Dzīvo veselīgāk, lai dzīvotu laimīgāk. Staprvalstu pētījuma rezultāti par veselīgu dzīvesveidu.

Dzīvo veselīgāk, lai dzīvotu laimīgāk. Staprvalstu pētījuma rezultāti par veselīgu dzīvesveidu.

Erasmus+ projekta partneri, no kuriem vadošais partneris ir Ventspils Tehnikums, ir sagatavojuši ziņojumu par rudenī veiktu apjomīgu starpvalstu pētījumu, kurā tika aptvertas lokāli un globāli nozīmīgas tēmas.

2022. gada septembrī un oktobrī Erasmus+ projekta par veselīgu un ilgtspējīgu dzīves veidu “Augus uzturs un sports. Vai tas ir būtisks nosacījums vides ilgtspējai un cilvēka labbūtībai?” ietvaros partneri trīs valstīs veica pētījumu, aptaujājot 1206 izglītojamos, ar mērķi noskaidrot jauniešu izpratni un zināšanas par tādām tēmām kā veselīgs uzturs, fiziskā un mentālā veselība, planētas ilgtspēja, cilvēku un citu zemes iemītnieku labbūtība.

Pirmās pētījuma un tā metodoloģijas idejas tika apspriestas 2022. gada jūnijā, kad partneri tikās projekta atklāšanas pasākumā Ventspilī. Projekta vadības komanda vienojās, ka aptaujas anketas jautājumi tiks sadalīti trīs lielos blokos – uzturs, sports un mentālā labbūtība. Ņemot vērā, ka vieni no projekta partneriem ir Barselonas Sporta institūts, likumsakarīgi, ka tēma par sportu tika uzticēta partnerim no Spānijas. Lai arī Ventspils Tehnikumam ir iepriekšēja pieredze, īstenojot projektus labbūtības tēmā, tomēr šoreiz vēlējāmies sevi izaicināt tēmā uzturs, tādējādi mentālās veselības un labbūtības sadaļu uzticot partneriem no Nīderlandes.

Visas vasaras garumā partneri strādāja pie anketas jautājumu sagatavošanas, un 2022. gada septembrī un oktobrī, izmantojot digitālo tehnoloģiju priekšrocības, vienlaicīgi veica anketēšanu visās trīs iestādēs. Kopējais aptauajs dalībnieku skaits bija 1206, no kuriem 423 bija Ventspils Tehnikuma izglītojamie, 366 anketas dalībnieki bija no Spāniajs, bet 416 no Nīderlandes.

Galvenie pētījuma secinājumi:

  1. Lielākā daļa respondentu (ap 80%) atzīst, ka uzturs ietekmē viņu ikdienas labsajūtu.
  2. Rezultāti uztura sadaļā liek secināt, ka jauniešu vidū trūkst padziļinātas zināšanas par uzturu,vienlaikus saskatāma korelācija starp zināšanu trūkumu un nevēlēšanos šīs zināšanas iegūt.
  3. Vairāk nekā 60% aptaujas dalībnieku būtu gatavi mainīt uzturu uz ilgtspējīgāku, veselīgāku un dzīvniekiem draudzīgāku.
  4. Jauniešiem būtu jānodrošina plašāka izglītības pieejamība par uzturu, kā arī to, kā tas ietekmē viņus un visu, kas ir ap viņiem.
  5. Respondenti no Latvijas atzīst, ka viņiem ir neveselīgi ēšanas paradumi, ko salīdzinoši apliecina arī pētījuma kopējie rezultāti – jaunieši no Latvijas ēd neveselīgāk nekā jaunieši no Spānijas un Nīderlandes. Tāpat ir redzama korelācija starp ēšanas paradumiem un respondentu neapmierinātību ar savu dzīves kvalitāti un ikdienas labsajūtu.
  6. Dati liek izdarīt secinājumu, ka izglītojamie no Nīderlandes ir izglītotāki veselības jomā, kā arī ir enerģiskāki un zinātkārāki.
  7. Respondentu sniegtajās atbildēs ir saskatāma izteikta korelācija starp vispārējo labbūtību un finansiālo labklājību – jo turīgāks ir cilvēks, jo laimīgāks viņš jūtas.
  8. Respondentu uztvere un vērtējums par viņu fizisko stāvokli ir vai nu viduvējs vai ļoti labs. Tikai ļoti neliels skaits jauniešu (mazāk nekā 10% katrā valstī) uzskata, ka viņi ir sliktā vai ļoti sliktā fiziskajā kondīcijā.
  9. Galvenie iemesli, kas tiek minēti, lai izvairītos un nenodarbotos ar sportu, ir laika un motivācijas trūkums, slinkums vai partneru neesamība, ar kuriem kopā sportot. To varētu mainīt, vairojot jauniešu izpratni un izglītojot- izglītība par veselību un arī laika menedžmentu, grupu apmācību organizēšana ar mērķi atrast draugus, ar kuriem kopā sportot.
  10. Aptauja izraisīja lielu interesi un lika studentiem pārdomāt viņu personīgos veselības paradumus, kā arī to, kā uzlabot fizisko un garīgo veselību, ikdienā ieviešot veselīgākus ieradumus un izvēles uztura, sporta un mentālās labbūtības jomā.

Ar visu projekta pētījuma noslēguma ziņojumu (angļu valodā) iespējams iepazīties šeit.

Pētījums ir veikts Erasmus+ stratēģiskās partnerības (KA2) projekta “Augu uzturs un sports. Vai tas ir būtisks nosacījums vides ilgtspējībai un cilvēka labsajūtai?” ietvaros un ir notikusi pateicoties Eiropas Savienības fondu finansējumam.

Projekts Nr. 2021-2-LV01-KA210-SCH-000049347

Informāciju sagatavoja:
Elvis Binders-Čoders
Ventspils Tehnikuma
Projektu vadītājs
E-pasts:

Dalīties: