Plant based nutrition and sports. Is that a key for sustainable future and well-being? (2022) - VENTSPILS TEHNIKUMS

Plant based nutrition and sports. Is that a key for sustainable future and well-being? (2022)

Augu uzturs un sports. Vai tas ir būtisks nosacījums vides ilgtspējībai un cilvēka labsajūtai?

Plant based nutrition and sports. Is that a key for sustainable future and well-being?

Nr. 2021-2-LV01-KA210-SCH-000049347

LAT: Projekta mērķis ir piesaistīt un iesaistīt jauniešus ārpusklases sporta aktivitātēs un izglītot par veselīgu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu dzīvesveidu un uzturu, lai būtiski palielinātu šo faktoru pozitīvo ietekmi uz viņu personīgo un vides labklājību.

ENG: Project aims to attract and involve young people in out-of-class sporting activities and educating them about healthy, environmentally friendly and sustainable diets in order to maximise their positive effects on their personal and environmental wellbeing.

LAT: Valsts izglītības un attīstības aģentūra

ENG: State education development agency Republic of Latvia

LAT: Ventspils Tehnikums

ENG: Ventspils Vocational Technical School

P2
LAT: Barselonas Sporta institūts
ESP: Institut de l’Esport’ de Barcelona
ENG: Barcelona sports institute

P3
LAT: Nīderlandes ziemeļu un austrumu reģionālais izglītības centrs, Alfa koledža
NLD: Stichting Christelijk Regionaal Opleidingen Centrum Noord- en Oost Nederland
ENG: Regional Education Centre for North and East of the Netherland, Alfa-college

MANAGEMENT
1. Project teams meetings (PTM)
1.1. PTM Nr.1 in Ventspils (June 2022)
1.2. PTM Nr.2 online (October 2022)
1.3. PTM Nr.3 online (March 2023)
1.4. PTM Nr.4 online (August 2023)
1.5. PTM Final (October 2023)
2. Project kick-off in Ventspils (June 2022)
3. Web page updates about project
3.1. LP web page update (May 2022)
3.2. PP2 web page update (May 2022)
3.3. PP3 web page update (May 2022)
4. Press releases
4.1. Press release about project kick-off (June 2022)
4.2. Press release about 1st mobility (November 2022)
4.3. Press release about 2nd mobility (April 2023)
4.4. Press release about 3rd mobility (September 2023)
4.5. Press release about project results (October 2023)

IMPLEMENTATION
1. Seminar and workshops
1.1. Seminar (September 2022)
1.2. Workshop Nr.1 (February 2023)
1.3. Workshops Nr.2 (February 2023)
2. Mobilities
2.1. Mobility to Latvia – LP organisation (November 2022)
2.2. Mobility to Croatia – PP2 organisation (April 2023)
2.3. Mobility to Netherlands – PP3 organisation (September 2023)
3. Digital handbook (October 2023)
4. Surveys
4.1. Survey Nr.1 (September 2022)
4.2. Survey Nr.2 (Ocotber 2023)

LAT: Projekta mērķa grupas ir 15-20 gadus veci jaunieši. Pamatā tie ir profesionālo vidusskolu audzēkņi un viņu skolotāji. Šīs projekta mērķa grupas gūs labumu dažādos veidos – ar semināru un darbnīcu palīdzību aptuveni 100 studenti un 20 skolotāji papildinās savas zināšanas par saistītām tēmām uz sportu, uzturu, vidi, pašizaugsmi un labsajūtu. Mobilitātes dos iespēju aptuveni 36 studentiem un 9 skolotājiem apmainīties ar pieredzi, kontaktēties un praktiski izmantot seminārā iegūtās zināšanas. Izstrādāta sporta vingrinājumu un augu izcelsmes maltīšu rokasgrāmata būs pieejama ne tikai projekta mērķa grupām projekta dalībnieku organizācijās, bet gan visām auditorijām, kuras ir ieinteresētas palielināt savu fizisko, garīgo un emocionālo labsajūtu, kā āri mazināt savu indivudālo (negatīvo) ietekmi uz vidi.

ENG: This set of activities are aimed on two main target groups that are also main target groups of the project – 15-20 year old students from Vocational Secondary schools and their teachers. These project target groups will benefit in various ways – through seminar and workshops around 100 students and 20 teachers will increase their knowledge about topics related to sports, nutrition, environment, self-growth and well-being. Mobilities will give a chance to around 36 students and 9 teachers to exchange with experience, to network and to practically use the knowledge gained during seminar and workshops. Developed sports excercise and plant-based meal handbook will be available not only to project target groups in project participant organisations but to all audiences that are interested in increasing their physical, mental and
emotional well-being and reducing their negative impact on environment.

2022. gada 1. maijs – 2023. gada 31. oktobris

Kopējais projekta finansējums – 60 000 EUR

Projekta vadītājs: ELVIS BINDERS-ČODERS
Projekta aktualitātes
Dalīties: