Augsta līmeņa zināšanu, praktisko iemaņu un izpratnes efektīva izmantošana reģionālās nodarbinātības veicināšanai Nr. LLI-415 - VENTSPILS TEHNIKUMS

Augsta līmeņa zināšanu, praktisko iemaņu un izpratnes efektīva izmantošana reģionālās nodarbinātības veicināšanai Nr. LLI-415

Augsta līmeņa zināšanu, praktisko iemaņu un izpratnes efektīva izmantošana reģionālās nodarbinātības veicināšanai

Deploy - Skills, Nr LLI-415

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Ventspils Tehnikums” (PIKC “Ventspils Tehnikums”) 2018. gada 4. jūnijā ir noslēdzis līgumu ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-415 “Augsta līmeņa zināšanu, praktisko iemaņu un izpratnes efektīva izmantošana reģionālās nodarbinātības veicināšanai” (Deployment of high standards of knowledge, practical skills and understanding required for better employment in the regions, Deploy-Skills) īstenošanu.

Projekta mērķis ir palīdzēt nodarbinātiem pieaugušajiem pielāgoties strauji mainīgajai tehnoloģiju videi un pilnveidot savas sociālās prasmes. Projekta uzdevumi ir veicināt nodarbinātību un motivēt izglītojamos apgūt prasmes, kas būs tiem noderīgas karjeras veidošanā, vienlaikus nodrošinot prasmju un iemaņu atzīšanu, kā arī apliecinot profesionālajiem panākumiem nepieciešamās iemaņas.

PIKC “Ventspils Tehnikums”

Paņevežas Profesionālās izglītības centrs (Panevėžio profesinio rengimo centras)
Reģionālais inovāciju menedžmenta centrs (Regioninis Inovacijų Vadybos Centras)

1. Tiek plānots analizēt esošās Ventspils Tehnikuma un Paņevežas Profesionālās izglītības centra (Panevėžio profesinio rengimo centras) mācību programmas un mācību procesu kopumā, rezultātā izstrādājot ceļvedi programmu izstrādei un ieviešanai.
2. Pamatojoties uz starptautiski atzītiem standartiem un labāko pasaules mēroga praksi, tiks izstrādāta 1 izglītības programma: Programma „Darba prasmes“ ietvers pašorganizācijas prasmes, pašnovērtēšanu, darbu komandā, atsauksmju sniegšanu un uzklausīšanu, līderības prasmes, lietišķās saskarsmes prasmes, pārrunu un pārliecināšanas prasmes darbā, kritiskās domāšanas, ar darbu saistītu problēmu risināšanas prasmes, projektu vadības prasmes, uzņēmējdarbības uzsākšanas prasmes (mācības 180 stundu apjomā).
3. Šīs programmas tiks izmēģinātas, iesaistot vismaz 100 izglītojamos – 60 no Latvijas un 40 no Lietuvas.

2018. gada 1. jūnijs – 2021. gada 31. maijs

Kopējais projekta finansējums – EUR 221 490.30, t.sk.
EUR 188 266,75 ERAF līdzfinansējums (85%) un
EUR 33 223,55 nacionālais līdzfinansējums (15%).
Ventspils Tehnikuma finansējuma daļa – EUR 115 072.50, no tiem EUR 97 811.62 ERAF līdzfinansējums un EUR 17 260,88 nacionālais līdzfinansējums

Projekta vadītājs: ELVIS BINDERS-ČODERS
Projekta aktualitātes
Dalīties: